Incoterms  a  platobný  styk  v  medzinárodnom  obchode

P r o g r a m  :

1)  Stručná história a základné princípy aplikácie  INCOTERMS  v  Kúpno-predajnej zmluve  (ďalej KPZ)

     a)  Komerčno – právna pozícia kontrahentov po dobrovoľnom rozhodnutí použitia zvolenej edície Incoterms v KPZ

     b)  Rozdelenie  11  schválených a platných dodacích podmienok edície INCOTERMS  2020  podľa spôsobu prepravy tovaru

     c)  Základné logistické a vecné aspekty v konkrétnej dohodnutej dodacej podmienky v KPZ

     –    krátke a dlhé dodacie parity  –  hľadisko prepravných nákladov

     –    optimálny časový moment prechodu rizika straty a poškodenia tovaru  –  predávajúci / kupujúci

2)  Vybrané platobné nástroje a operácie v KPZ

     a)  Dokumentárne platby a ich opodstatnenie  (D/A, D/P, L/C )

     b)  Úverové platobné podmienky

     c)  Eliminácia inkasného rizika

     –    poistenie vývozných pohľadávok  (náklady vs. stupeň rizika)

     –    potvrdený, resp. krytý  L/C

3)  Logické prepojenie dodacej a platobnej podmienky v KPZ

     a)  Koordinácia pohybu tovaru a sprievodných prepravných i inkasných dokladov do miesta určenia

     b)  Dokumentačný, časový a risk manažment v záverečnej fáze realizácie obchodnej operácie (vývoz – dovoz).

Cieľová skupina účastníkov :  odborní pracovníci z oblasti komercie, logistiky a platobného styku vo firmách SR, ktoré realizujú zahranično-obchodné operácie nielen v rámci EU, no hlavne na tzv. tretích  trhoch.

P o z n á m k y  :

a)  Účastníci obdržia sprievodné pracovné a štúdijné materiály k téme seminára.

b)  Diskusia a priebežné konzulltácie k jednotlivým bodom programu seminára.

c)  Časový rozvrh seminára  3 – 4 hodiny  (á 60 minút) vrátane krátkej prestávky po dohode s účastníkmi.

d)  Technické vybavenie  –  veľký flipchart (15 listov), resp. veľká magnetická tabuľa a sada funkčných farebných fixiek.

e)  Termín, miesto, začiatok a ďaľšie podmienky realizácie seminára (pracovná zmluva) budú dohodnuté s firmou Novitech Partner, s.r.o. Košice v prípade jeho aktuálneho poriadania.

Zdieľať:
Odborné semináre

INCOTERMS 2020

1)  História a základná charakteristika  INCOTERMS
2) I N C O T E R M S 2020
3)  Pozícia predávajúceho a kupujúceho pri aplikácii pravidiel  Incoterms  2020 v logistických operáciach
4)  Cenové kalkulácie pri zvolených dodacích podmienkách podľa  Incoterms  2020

Online kurzy

Telework Process Manager

Telework Process Manager is new managerial profession in any organization enabling their employees to work from their digital workplaces wherever their locations are

Ďakujeme za Vašu registráciu ako hosťa TeleDom

Formulár bol úspešne odoslaný.
Budeme Vás kontaktovať v priebehu 24 hodín.

Book Your Free Session Now

Fill in the form below to book a 30 min no-obligation consulting session.

I will reply within 24 hours.