Incoterms  a  platobný  styk  v  medzinárodnom  obchode

P r o g r a m  :

1)  Stručná história a základné princípy aplikácie  INCOTERMS  v  Kúpno-predajnej zmluve  (ďalej KPZ)

     a)  Komerčno – právna pozícia kontrahentov po dobrovoľnom rozhodnutí použitia zvolenej edície Incoterms v KPZ

     b)  Rozdelenie  11  schválených a platných dodacích podmienok edície INCOTERMS  2020  podľa spôsobu prepravy tovaru

     c)  Základné logistické a vecné aspekty v konkrétnej dohodnutej dodacej podmienky v KPZ

     –    krátke a dlhé dodacie parity  –  hľadisko prepravných nákladov

     –    optimálny časový moment prechodu rizika straty a poškodenia tovaru  –  predávajúci / kupujúci

2)  Vybrané platobné nástroje a operácie v KPZ

     a)  Dokumentárne platby a ich opodstatnenie  (D/A, D/P, L/C )

     b)  Úverové platobné podmienky

     c)  Eliminácia inkasného rizika

     –    poistenie vývozných pohľadávok  (náklady vs. stupeň rizika)

     –    potvrdený, resp. krytý  L/C

3)  Logické prepojenie dodacej a platobnej podmienky v KPZ

     a)  Koordinácia pohybu tovaru a sprievodných prepravných i inkasných dokladov do miesta určenia

     b)  Dokumentačný, časový a risk manažment v záverečnej fáze realizácie obchodnej operácie (vývoz – dovoz).

Cieľová skupina účastníkov :  odborní pracovníci z oblasti komercie, logistiky a platobného styku vo firmách SR, ktoré realizujú zahranično-obchodné operácie nielen v rámci EU, no hlavne na tzv. tretích  trhoch.

P o z n á m k y  :

a)  Účastníci obdržia sprievodné pracovné a štúdijné materiály k téme seminára.

b)  Diskusia a priebežné konzulltácie k jednotlivým bodom programu seminára.

c)  Časový rozvrh seminára  3 – 4 hodiny  (á 60 minút) vrátane krátkej prestávky po dohode s účastníkmi.

d)  Technické vybavenie  –  veľký flipchart (15 listov), resp. veľká magnetická tabuľa a sada funkčných farebných fixiek.

e)  Termín, miesto, začiatok a ďaľšie podmienky realizácie seminára (pracovná zmluva) budú dohodnuté s firmou Novitech Partner, s.r.o. Košice v prípade jeho aktuálneho poriadania.

Zdieľať:
Prezenčné kurzy

Prezentačné zručností a verejný prejav

Naučiť účastníka zásady verejného prejavu a prezentácie
Odblokovať stres a zvládať konfliktné situácie pri prezentácií
Odstrániť zlozvyky pri osobnom vystupovaní počas prezentácie

Odborné semináre

INCOTERMS 2020

1)  História a základná charakteristika  INCOTERMS
2) I N C O T E R M S 2020
3)  Pozícia predávajúceho a kupujúceho pri aplikácii pravidiel  Incoterms  2020 v logistických operáciach
4)  Cenové kalkulácie pri zvolených dodacích podmienkách podľa  Incoterms  2020

Ďakujeme za Vašu registráciu ako hosťa TeleDom

Formulár bol úspešne odoslaný.
Budeme Vás kontaktovať v priebehu 24 hodín.

Book Your Free Session Now

Fill in the form below to book a 30 min no-obligation consulting session.

I will reply within 24 hours.