Cenová problematika – Export

Školiteľ: Ing.  Ľubor  Kostelný, nezávislý konzultant

P r o g r a m  :

A)  KOMERČNO  –  PRÁVNE  ASPEKTY

1)  Kúpno – predajná zmluva so zahraničným partnerom  (ďalej KPZ)

     a)  Typ  KPZ  a aplikovateňé materiálne právo

     b)  Časový horizont platnosti predmetnej  KPZ

     c)  Množstvo predávaného tovaru

     d)  Garancie kvalitatívnych parametrov tovaru

     e)  Prípadné servisné a aplikačné služby

2)  Zahraničná konkurencia na konkrétnom trhu

     a)  Jej postavenie  –  podiel na trhu

     b)  Formy jej pôsobenia  –  komerčné a technické benefity

B)  LOGISTICKÉ  ASPEKTY

1)  Dohodnutá dodacia podmienka  (podľa  INCOTERMS  2020)

2)  Štruktúra reálnych zahraničných priamych obchodných nákladov

     – prepravné, skladné, poistné, nakládka – vykládka tovaru

3)  Dohodnuté dodacie lehoty v KPZ

     a)  Nadväznosť na dohodnutú dodacie podmienku

     b)  Časové rozpätie medzi dodacími paritami  –  EXW/FCA  –  CPT/DAP  –  FOB  –  CIF  –  príslušná časová kalkulácia

C)  EKONOMICKÉ, CENOVÉ, PLATOBNÉ  A  FINANČNÉ  ASPEKTY

1)  Úplné vlastné náklady  (ÚVN)  /  evidovaná jednotka množstva tovaru

     a)  Operatívna kalkulácia výrobných nákladov  (VN)

     b)  Reálna časová udržateľnosť  VN  –  v spojitosti s platnosťou  KPZ

     c)  Aktuálna a nutná výška internej  ziskovej marže

2)  Cena predávaného tovaru

     a)  Výpočet a stanovenie minimálnej základnej ceny tovaru  –  úroveň  EXW, vrátane balenia

     b)  Kalkulácia logistických nákladov podľa dohodnutej dodacej podmienky

     c)  Cenová doložka a možnosť jej aplikácie

          –  vplyv vývoja úrovne cien surovín, materiálov, energie na výšku VN

          –  možnosť operatívnej  renegociácie dohodnutej exportnej ceny tovaru v rámci platnosti KPZ

3)  Dohodnutá platobná podmienka a náklady s ňou spojené 

4)  Obchodovateľná mena v KPZ  –  kurzové riziko v prípade, že nejde o EUR.

P o z n á m k y  :

a)  Účastníci obdržia sprievodné pracovné a štúdijné materiály k téme seminára.

b)  Diskusia a priebežné konzultácie k jednotlivým bodom programu seminára.

c)  Časový rozvrh  –  cca  3 hodiny  (á 60 minút) vrátane krátkej prestávky.

d)  Technické vybavenie  –  veľký flipchart  (15 listov), resp. veľká magnetická tabuľa a sada funkčných farebných fixiek.

e)  Termín, miesto, začiatok a ďaľšie podmienky realizácie seminára (pracovná zmluva) budú dohodnuté s firmou Novitech Partner, s.r.o., Košice v prípade jeho aktuálneho poriadania.

Zdieľať:
Záznamy stretnutí

Čo bude po COVID 19?

Séria mítingov zameraných na výmenu názorov ako sa pripraviť pre novú budúcnosť jednotlivcov a firiem po COVID-19.

Záznamy stretnutí

Jazykové zručnosti

Séria mítingov zameraná na konverzáciu a gramatiku v Anglickom jazyku.

Ďakujeme za Vašu registráciu ako hosťa TeleDom

Formulár bol úspešne odoslaný.
Budeme Vás kontaktovať v priebehu 24 hodín.

Book Your Free Session Now

Fill in the form below to book a 30 min no-obligation consulting session.

I will reply within 24 hours.